Privacy verklaring

Welke gegevens zijn in het ledenbestand opgenomen?

Persoonsgegevens Waarvoor nodig?
Voor- en achternaam ledenadministratie
Geboortedatum helpt bij het indelen van de trainingsgroepen
Adres  ledenadministratie
Telefoonnummer wordt gebruikt voor communicatie omtrent trainingen
E-mailadres correspondentie, bv info nieuwe seizoen, verzending contributienota

 

In dit privacy beleid geeft Volleybalvereniging Schoorl heldere en transparante informatie over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Volleybalvereniging Schoorl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Volleybalvereniging Schoorl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Volleybalvereniging Schoorl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan het lidmaatschap.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het papieren aanmeldformulier c.q. de aanmelding als lid via e-mail.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volleybalvereniging Schoorl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens worden door Volleybalvereniging Schoorl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een lidmaatschap heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 2 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren van Volleybalvereniging Schoorl worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volleybalvereniging Schoorl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Volleybalvereniging Schoorl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 2 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden:

Voor Volleybalvereniging Schoorl is er op dit moment geen aanleiding om gegevens aan derden te verstrekken.

Indien dit op een later tijdstip wel aan de orde zou zijn, dan geldt het volgende:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • De persoonsgegevens worden alleen door de penningmeester van Volleybalvereniging Schoorl opgeslagen op zijn/haar computer en in de cloud van Gmail*. Indien sprake is van wisseling van bestuursleden, wordt er zorg voor gedragen dat alle gegevens van de computer van het oud-bestuurslid worden verwijderd;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Voor e-mailverkeer wordt gebruik gemaakt van de diensten van Gmail*. Groepsmailing met meerdere ontvangers worden via BCC verzonden.

*Gmail heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Cookies

Je kunt zelf aangeven welke gegevens we van je mogen gebruiken. Heb je ons toestemming gegeven voor het personaliseren van je profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal op jou instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website geplaatst wordt op je hardware.
We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie
 • geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van dit privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact op met het bestuur.

 

Contactgegevens

Bestuur Volleybalvereniging Schoorl
Voorzitter: Milou Roos
Penningmeester/gegevensbeheerder: Maarten Tamis
vvschoorl@gmail.com